Fysiotherapie en Vergoeding

De vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering is zeer beperkt. De grootste vergoeding voor fysiotherapie vindt hoofdzakelijk plaats vanuit de aanvullende verzekering. Wat u vergoed krijgt, is grotendeels afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. De vergoedingen uit de aanvullende verzekering verschillen per polis en per verzekeraar en kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het is bijna altijd zo dat er een bedrag, of een aantal behandelingen, per jaar vergoed wordt (dus niet het aantal behandelingen per klacht).

Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21ste behandeling de kosten vergoed vanuit de basisverzekering (zie verdere uitleg onder het kopje “chronische aandoeningen”) Voor kinderen onder de 18 jaar gelden weer andere regels (zie onder het desbetreffende kopje). De overige fysiotherapie vindt dus vanuit de aanvullende verzekering plaats.

EIGEN RISICO
Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar  of ouder is. Het verplichte Eigen Risico bedraagt in het jaar 2024 € 385,00.
Boven op dit verplichte Eigen Risico kunt u – tegen betaling van een lagere premie – kiezen voor een  vrijwillig aanvullend Eigen Risico. Dit kan wettelijk tot maximaal  € 500 (totaal Eigen Risico maximaal: € 885,–per volwassene).

Fysiotherapeutische behandelingen vergoedt uit uw aanvullende verzekering, worden niet verrekend met uw verplichte eigen bijdrage van €  385,–  en ook niet met uw eventuele vrijwillig aanvullende Eigen Risico.

Chronische fysiotherapie vergoedt uit uw basisverzekering wordt wel verrekend met uw Eigen Risico.

CHRONISCHE AANDOENINGEN
Wilt u voor vergoeding voor chronische fysiotherapie in aanmerking komen dan moet er sprake zijn van een aandoening op de zogenaamde “lijst Borst”. Dit is een lijst van aandoeningen samengesteld door de voormalige minister van Volksgezondheid Els Borst. Het gebruik van de  term “chronisch” schept vaak verwarring. Voor de zorgverzekeraar is een aandoening “chronisch” als deze voorkomt op de “lijst Borst”. Voor (para)medici is een aandoening “chronisch” als de klachten langer voortduren (in Nederland geldt een termijn tussen de 6 weken en 3 maanden).

Chronische fysiotherapie  wil ook niet zeggen dat u recht hebt op een ongelimiteerd aantal behandelingen. De fysiotherapeut is in deze gebonden aan regels en richtlijnen.

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van chronische fysiotherapie is er altijd een verwijzing van huisarts of specialist nodig. Een verwijzing van de huisarts is vaak niet voldoende. Voor sommige aandoeningen geldt als eis van de zorgverzekeraar, dat de eerste verwijzing uitgeschreven moet zijn door een specialist.

De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, mits deze toereikend is. Als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, moet u deze eerste 20 behandelingen (gedeeltelijk) zelf betalen. De verplichting om de eerste behandelingen zelf te betalen is éénmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is ( jaar, half jaar of drie maanden).

Indien er door de zorgverzekeraar een machtiging is afgegeven voor “chronische fysiotherapie” MOET de behandeling door de behandelend fysiotherapeut ook als zodanig gedeclareerd worden ( anders is er sprake van FRAUDE).

Op bovenstaande regels, bestaan er een aantal uitzonderingen:

*Claudicatio Intermittens ( chronisch) wordt vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering voor maximaal 37 behandelingen per jaar. Deze vergoeding geldt uitsluitend bij een therapeut die aangesloten is bij het ClaudicatioNet.

*Per 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen bij artrose aan heup of knie vanuit de basisverzekering vergoed met een looptijd van 12 maanden. Mocht u meer dan 12 behandelingen nodig hebben, adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Bij sommige zorgverzekeraars gaat de behandeling over op uw aanvullende verzekering, bij andere niet en ontvangt u een factuur.

* Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Het aantal behandelingen is echter gemaximeerd.

* KINDEREN tot 18 jaar hebben recht op een vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als de behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie (klacht). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Voor jongeren ( onder de 18)  geldt het verplichte Eigen Risico niet.

BELANGRIJK OM TE WETEN
De fysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u geen verwijzing nodig heeft om de fysiotherapeutische behandeling te kunnen starten.

Indien u zich meldt voor behandeling zonder verwijzing van een arts is de fysiotherapeut wettelijk verplicht een screening uit te voeren ( ook als een geconsulteerde arts u heeft doorverwezen naar een fysiotherapeut zonder een verwijzing mee te geven). Na de screening vindt de anamnese en het onderzoek plaats, gevolgd door een eventuele behandeling.

Bij vragen kunt u altijd terecht bij de behandelend fysiotherapeut of het secretariaat. Ook adviseren wij u bij twijfel altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekering vergelijken

Wij krijgen regelmatig de vraag bij wie je je het beste kan verzekeren voor fysiotherapie. Omdat fysiotherapie een van de meest gekozen dekkingen is in het aanvullend pakket van de zorgverzekeringen, heeft independer hier een vergoedingsoverzicht voor gemaakt: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx. U Kunt zo meteen zien wat de dekking is voor de behandelingen per zorgverzekeraar.