Fysiotherapie en Vergoeding

De vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering is zeer beperkt. De grootste vergoeding voor fysiotherapie vindt hoofdzakelijk plaats vanuit de aanvullende verzekering. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21ste behandeling de kosten vergoed vanuit de basisverzekering (zie verdere uitleg onder het kopje “chronische aandoeningen”) Voor kinderen onder de 18 jaar gelden weer andere regels (zie onder het desbetreffende kopje). De overige fysiotherapie vindt dus vanuit de aanvullende verzekering plaats.

Wat u vergoed krijgt, is grotendeels afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. De vergoedingen uit de aanvullende verzekering verschillen per polis en per verzekeraar en kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het is bijna altijd zo dat er een bedrag, of een aantal behandelingen, per jaar vergoed wordt (DUS geen bedrag, of aantal behandelingen, per KLACHT).

EIGEN RISICO

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte Eigen Risico bedraagt in het jaar 2018 € 385,00. Boven op dit verplichte Eigen Risico kunt u – tegen betaling van een lagere premie – kiezen voor een vrijwillig aanvullend Eigen Risico. Dit kan wettelijk tot maximaal € 500 (totaal Eigen Risico maximaal: € 875,–per volwassene).

Fysiotherapeutische behandelingen vergoedt uit uw aanvullende verzekering, worden niet verrekend met uw verplichte eigen bijdrage van € 385,– en ook niet met uw eventuele vrijwillig aanvullende Eigen Risico. Fysiotherapeutische behandelingen die worden vergoed uit de basisverzekering, worden wel verrekend met uw verplichte- en eventuele vrijwillig Eigen Risico.

CHRONISCHE AANDOENINGEN

Wilt u voor vergoeding voor chronische fysiotherapie in aanmerking komen dan moet er sprake zijn van een aandoening op de zogenaamde “lijst Borst”. Dit is een lijst van aandoeningen samengesteld door de voormalige minister van Volksgezondheid Els Borst. Het gebruik van de term “chronisch” schept vaak verwarring. Voor de zorgverzekeraar is een aandoening “chronisch” als deze voorkomt op de “lijst Borst”. Voor (para)medici is een aandoening “chronisch” als de klachten langer voortduren (in Nederland geldt een termijn tussen de 6 weken en 3 maanden). Slijtage (artrose) staat niet op de “lijst Borst” en is voor de zorgverzekeraar dus geen chronisch aandoening, terwijl voor (para)medici het wel een chronische aandoening is.

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van chronische fysiotherapie is er altijd een verwijzing van huisarts of specialist nodig. Een verwijzing van de huisarts is vaak niet voldoende. Voor sommige aandoeningen geldt als eis van de zorgverzekeraar, dat de eerste verwijzing uitgeschreven moet zijn door een specialist.

De vergoeding voor chronische aandoeningen (vermeld op de lijst Borst) komt vanaf de 21ste behandeling in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is dat uw eigen risico volledig is voldaan. Anders vindt er eerst een verrekening plaats met uw verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, mits deze toereikend is. Als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, moet u deze eerste 20 behandelingen (gedeeltelijk) zelf betalen. De verplichting om de eerste behandelingen zelf te betalen is éénmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is ( jaar, half jaar of drie maanden).

Met uitzondering van Claudicatio Intermittens, dat wordt vanaf 1 januari 2017 vergoedt vanuit het basispakket voor 37 behandelingen per jaar. Deze vergoeding geldt uitsluitend bij praktijken die aangesloten zijn bij ClaudicatioNet.

Indien er door de zorgverzekeraar een machtiging is afgegeven voor “chronische fysiotherapie” MOET de behandeling door de behandelend fysiotherapeut ook als zodanig gedeclareerd worden ( anders is er sprake van FRAUDE).

KINDEREN TOT 18 JAAR

Jongeren hebben recht op een vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als de behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie (klacht).
Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Zoals eerder aangegeven geldt voor jongeren het verplichte Eigen Risico niet.

BELANGRIJK OM TE WETEN

De fysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u geen verwijzing nodig heeft om de fysiotherapeutische behandeling te kunnen starten.

Indien u zich meldt voor behandeling zonder verwijzing van een arts is de fysiotherapeut wettelijk verplicht een screening uit te voeren (ook als een geconsulteerde arts u heeft doorverwezen naar een fysiotherapeut zonder een verwijzing mee te geven). Na de screening vindt de anamnese en het onderzoek plaats, gevolgd door een eventuele behandeling.

Heeft u een polis, waarin jaarlijks een aantal zittingen (prestaties – behandelingen) worden vergoed, dan geldt het volgende:

Bent u niet in het bezit van een verwijzing en vindt er bij het eerste contact met uw fysiotherapeut een screening/anamnese/onderzoek én een behandeling plaats, dan worden er meerdere zittingen op 1 datum bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, in bovenstaand geval 2. De voor u ingeruimde tijd bedraagt 1 uur. Wordt de screening /anamnese/onderzoek niet gevolgd door een behandeling dan wordt er 1 zitting op 1 datum gedeclareerd. De dan ingeruimde tijd bedraagt een half uur.

Bent u in het bezit van een verwijzing dan vindt er geen screening plaats. Wordt de anamnese/onderzoek gevolgd door een behandeling, dan worden er twee zittingen op 1 datum gedeclareerd. De ingeruimde tijd bedraagt 1 uur. Vindt er alleen een anamnese/onderzoek plaats, dan wordt er 1 zitting gedeclareerd. De dan ingeruimde tijd bedraagt een half uur.

Heeft u een polis, waarin jaarlijks een bepaald bedrag wordt vergoed of komen de kosten voor uw eigen rekening, dan geldt het volgende: Bent u niet in het bezit van een verwijzing en vindt er bij het eerste contact met uw fysiotherapeut een screening/anamnese/onderzoek en behandeling plaats, dan worden de kosten behorend bij de desbetreffende prestaties (zittingen – behandelingen ) bij elkaar opgeteld en bij u of uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De voor u ingeruimde behandeltijd bedraagt 1 uur. Wordt de screening/ anamnese/onderzoek niet gevolgd door een behandeling, dan wordt er een half uur behandeltijd voor u gepland en worden ook weer de desbetreffende kosten bij elkaar opgeteld.

Bent u in het bezit van een verwijzing dan vindt er geen screening plaats. Afhankelijk van welke prestaties (anamnese/onderzoek en/of behandeling ) er plaats vinden, worden de daarbij behorende kosten opgeteld en bij u of uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Fysio op Maat Tilburg-West en Fysio op Maat Berkel-Enschot zijn aangesloten bij het ParkinsonNet, ClaudicatioNet, Multidisciplinaire Eerstelijns NAH-Netwerk Tilburg e.o. (M.E.N.T.). Imke van Hoek, geregistreerd oedeem- en oncologietherapeut, is aangesloten bij het fysiotherapie Netwerk Oncologie (FyNeOn) en het NVFL-oedeemNetwerk.

Bij vragen kunt u altijd terecht bij de behandelend fysiotherapeut of het secretariaat.