Algemene voorwaarden Fysio op Maat

A. Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden betreft facturen voor honoraria, diensten, vergoedingen, producten en leveringen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.
Bij vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar wordt de factuur rechtstreeks bij de betreffende zorgverzekeraar ingediend. De zorgverzekeraar draagt dan zorg voor de betaling (zie onze website voor verdere informatie over vergoedingen en tarieven).

Voor buitenlandse studenten geldt, dat nota’s aan het eind van een behandeling direct contant afgerekend dienen te worden. Deze regel geldt niet als hij/zij verzekerd is voor fysiotherapeutische behandeling bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de behandelings-overeenkomst aan de cliënt kenbaar gemaakt.
Op uw verzoek kunnen de betalingsvoorwaarden ook schriftelijk aan u uitgereikt worden.

De facturen van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.
Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant ervan de wettelijk toegestane rente in rekening te brengen. Telkens wordt, na afloop van een jaar, het bedrag, waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien een cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden hiermede te belasten. Alle, met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemaakte kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten), komen voor de rekening van de cliënt.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant ervan, vermeerderd met de wettelijk toegestane rente, met een minimum van € 40.

Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd.
Bij het niet of niet tijdig afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling bij de cliënt in rekening te brengen, wanneer er in de gereserveerde tijd geen andere cliënt wordt behandeld.

B. Huisregels

  • Gaarne uw mobiele telefoon uit of stil.1
  • Neem eventueel een handdoek of badlaken mee i.v.m. de hygiene.
  • Gelieve uw afsprakenkaartje mee te nemen zodat hierop de afspraken (tijden en data) vermeld kunnen worden om misverstanden te voorkomen.
  • De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer etc.) op te volgen.